قنات‌ های ایرانی سابقه‌ای هزاران ساله دارند… – ممبر ساز تلگرام

وب سایت همشهری ۶ و ۷ – محمد باریکانی: مدنیت و ماندگاری بسیاری از مناطق مرکزی و حاشیه‌کویر ایران در طول تاریخ، مدیون کاریزها یا قنات‌ها هستند؛ سازه‌هایی که به دلیل اهمیت در مدیریت آب و معماری متفاوت و اسطوره‌های مرتبط با آن همین چندی پیش در یونسکو ثبت جهانی شدند
  ۱۰٫ قنات جوپار

 ۲٫ قنات قصبه گناباد؛ عمیق‌ترین قنات جهان